280x280-2013-info--Budgetbegeleiding

Dienstverlening LindeBudget

Bewindvoering

Bij bewindvoering (ook beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd) krijgt de bewindvoerder de volledige bevoegdheid over  de financiën van de cliënt. Dat is aan de orde als de rechter heeft bepaald dat iemand niet zelf zijn financiën mag beheren. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of psychiatrische beperking, verslaving, ziekte, ouderdom, verspilling of problematische schulden.

Bewindvoering is vooral bedoeld om de cliënt te beschermen; tegen zichzelf en tegen kwaadwillende anderen. De bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan cliënt en kantonrechter.

Het aanvragen van bewindvoering gebeurt meestal door de cliënt en de familie zelf; ook een zorgverlener of de gemeente kan bewindvoering aanvragen.

Voor elke cliënt opent LindeBudget een beheerrekening, waarop alle inkomsten van de cliënt worden gestort. LindeBudget zorgt voor betaling van alle vaste kosten en incidentele rekeningen van bijvoorbeeld de tandarts, eigen bijdrage zorgverzekering enz. Desgewenst reserveren we ook voor periodieke uitgaven voor kleding, vakanties of grotere aankopen. Wekelijks maken we het afgesproken bedrag aan leefgeld over naar de leefgeldrekening van de cliënt. Via internet kan de cliënt zijn/haar beheerrekening altijd inzien. Hij/zij kan er zelf geen betalingen mee doen.

Elke cliënt heeft een vaste contactpersoon, bij wie hij/zij met alle vragen terecht kan. Bij cliënten van LindeZorg werkt LindeBudget altijd intensief samen met de woonbegeleider. In hun wekelijkse contacten begeleidt de woonbegeleider de cliënt in het praktisch omgaan met geld en in het vergroten van de eigen vaardigheden hierin.

Schulden?

Als de cliënt schulden heeft, proberen we met de schuldeisers afspraken te maken over de afbetaling ervan. Cliënten met problematische schulden verwijzen we door naar erkende schulpdhulpverleners, voor het maken van een schuldsaneringsplan. Daarvoor is over het algemeen de bemoeienis van de rechter vereist (Wet schuldsanering natuurlijke personen). Als het schuldsaneringsplan door de rechter is vastgesteld, zorgt LindeBudget voor een correcte uitvoering ervan.

QuickScan Financiën

De QuickScan Financien is een door LindeBudget zelf ontwikkeld semi-automatisch analyse-instrument waarmee we op basis van bankafschriften heel snel een betrouwbare indicatie verkrijgen van de financiële stabiliteit van de cliënt.

Budgetplan

Aanvullend op de QuickScan verrichten we voor alle nieuwe cliënten van LindeBudget een zorgvuldige inventarisatie van alle inkomsten, (vaste) uitgaven en eventuele afbetalingsverplichtingen. Op basis hiervan maakt LindeBudget in samenspraak met de cliënt een budgetplan. In het budgetplan beschrijven wat we voor de cliënt gaan doen en wat we over en weer van elkaar mogen verwachten. Die afspraken leggen we vast in een overeenkomst.

Check maximale inkomsten

Het komt vaak voor dat cliënten niet goed op de hoogte zijn van toeslagen of voorzieningen waar ze recht op hebben, of nalaten deze aan te vragen. LindeBudget zoekt het uit en regelt het.

Kosten

Voor de kosten van Bewindvoering hanteert LindeBudget de tarieven zoals die jaarlijks door BPBI in overleg met het LOVCK (Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren) worden vastgesteld. Deze kosten worden in veel gevallen door de gemeente betaald.

De kosten van de QuickScan Financiën, het maken van een Budgetplan, de Check Maximale Inkomsten en van Budgetcoaching zijn voor cliënten van LindeZorg opgenomen in het intake-tarief.

Overige cliënten/diensten: kosten op aanvraag.

Wat betaalt uw gemeente en/of zorgverzekering?
Voor bepaalde cliënten betaalt de gemeente /en/of zorgverzekering de dienstverlening van LindeBudget. De voorwaarden en regels verschillen en veranderen. Informeer altijd vooraf hoe het in uw geval zit!
De medewerkers van LindeBudget kunnen u er meer over vertellen. Bel: 0255 758 001

© 2019 Budgetbeheer De Linde | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie